ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปของแพลตฟอร์ม 12GO

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปของแพลตฟอร์ม 12GO (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดของ 12Go”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงนี้ได้กำหนดสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันของ 12Go Asia Pte., Ltd. รวมถึง บริษัทในเครือทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “12Go”) และของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (นิยามเป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ผ่านทางแพลตฟอร์มของ 12Go และรวมถึง การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ด้วย

12Go ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มบริการการเดินทางและการขนส่ง (ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์) ที่อำนวย ความสะดวกในการจองการขนส่งรูปแบบต่างๆ รถไฟ รถประจำทาง เที่ยวบิน เรือข้ามฟาก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 12Go ดำเนินงานในหลายประเทศโดยช่วยให้ผู้ใช้งาน (นิยามเป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สามารถวางแผนและจองการเดินทางได้อย่างสะดวก เนื้อหาหรือบริการทุกประเภทที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มของ 12Go ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรง (ผู้ให้บริการ) ซึ่งบริการที่เสนอ ทั้งหมดนั้นได้ถูกจัดให้พร้อมใช้งานก่อนที่ธุรกรรมการจองและการซื้อของผู้ใช้งานจะเสร็จสิ้น และรวมถึงบรรดาเงื่อนไขและบริการเสริมต่างๆของผู้ให้บริการด้วย

ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หรือการใช้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ 12GO โปรดอ่าน ข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด

คุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของ 12Go และหากคุณไม่ยอมรับหรือไม่มีสิทธิในการที่จะยอมรับ ข้อกำหนดของ 12Go หรือไม่ตกลงที่จะทำการจองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณจะต้องยุติการทำการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยทันที

การเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go ย่อมแสดงว่าคุณตกลงที่จะเป็นผู้ใช้งานของ12Go เพื่อการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go โดยคุณจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ12Goรวมถึงปฏิบัติตามสิทธิและภาระผูกพันในฐานะผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของ12Go นี้

คุณให้สิทธิ 12Go ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำเป็นต่อการดำเนินการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ในการใช้เป็นรายละเอียดประกอบการประมวลผลการชำระเงินของคุณ เพื่อแจ้งหรือประกาศข้อมูลและ คำขออื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์ของ 12Go ถึงผู้ใช้งานตามข้อกำหนดของ 12Go ในที่นี้

1. นิยามและการตีความ

"ข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go" หมายถึง ความรู้ ข้อมูล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ แสดงด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรูปแบบอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจ และแผนการเงิน งบประมาณ ราคา กลยุทธ์การตลาด ข้อมูลการตลาด ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน บันทึกทางบัญชี รวมถึงรายได้ ความลับทางธุรกิจ รูปแบบ ข้อมูลทางเทคนิค แบบร่าง การออกแบบ เทคโนโลยี การศึกษา กระบวนการ ความคิด ความรู้ ความร่วมมือ ภาพถ่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แม่แบบ รหัสแหล่งที่มาและวัตถุ คู่มือ รายงาน บันทึก และเอกสาร อื่น ๆ ในรูปแบบใดก็ตามที่ปรากฏ บรรดาข้อมูลที่เป็นความลับจะเป็นของเจ้าของข้อมูลเสมอ ซึ่งอาจมีมูลค่าเชิงพาณิชย์โดยตามกฎหมายบุคคลที่สามไม่มีสิทธิในการที่จะเข้าถึงได้โดยพลการ

“แพลตฟอร์มของ 12Go" หมายถึง ช่องทางในการจัดจำหน่ายบริการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องกับการ เดินทางอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่เข้าถึงได้ผ่านทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เครื่องมือ แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี หรือระบบของ 12Go หรือบริษัทในเครือของ 12Go

"ผลิตภัณฑ์และบริการ" หมายถึง บริการประเภทใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่เสนอผ่าน แพลตฟอร์มนี้โดย 12Go เพื่อการจองและซื้อของผู้ใช้งานตามราคาที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดโดย 12Go และผู้ให้บริการ ผู้ขายหรือบริษัทในเครือ

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทผู้ถือหุ้น สมาชิกในกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ หรือที่มอบหมาย หรือ ได้รับมอบหมาย รับโอนสิทธิ เป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ หรือเครื่องมือที่นำเสนอบนเว็บไซต์ใดๆ ของสมาชิกของกลุ่มและองค์กรหรือบุคคลใดๆ (หรือรวมกันเป็นองค์กรหรือบุคคล) ซึ่งควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สำหรับนิยามคำว่า "ควบคุม" "การควบคุม" และ "ถูกควบคุม" หมายถึง การเป็นเจ้าของผลประโยชน์มากกว่าร้อยละ 25 หรือ มีสิทธิมากกว่าร้อยละ 25 ในการออกเสียงหรือมีเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกกรรมการ หรือองค์กรที่จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยควบคุมบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวผ่านสัญญาหรือมีอำนาจสั่งการ หรือกำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะโดยอาศัยอำนาจตามผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ คะแนนเสียง หรือตามสัญญาใดๆ

"วันทำการ" หมายถึง วันใดๆ (นอกเหนือจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ธนาคารเปิดทำการทั่วไปในเขตอำนาจศาลที่ 12Go มีภูมิลำเนาตามกฎหมาย

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ทำการจองและซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 12Go ผ่าน แพลตฟอร์ม 12Go

“แนวปฏิบัติที่ดีในอุสาหกรรม” หมายถึง การกระทำด้วยทักษะ ความอุตสาหะ ความรอบคอบ วิสัยทัศ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินการ

"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ ในความลับทางการค้าในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ รหัสแหล่งที่มา วัตถุ ความรู้ สถาปัตยกรรม โครงสร้าง ลำดับ องค์กร สิ่งประดิษฐ์ ภาพวาด การแสดง ฐานข้อมูล วิธีการ รวบรวมและแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์โฆษณา เอกสารส่งเสริมการขาย จดหมาย แค็ตตาล็อก และวัสดุอื่นใดเชิงพาณิชย์หรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือโดยลักษณะของสิ่งนั้น

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ให้บริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่ผู้ใช้งานตามสัญญา บริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างกันตามที่กฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย กฎข้อบังคับ และเครื่องมือทางกฎหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่มีผลใช้บังคับแก่บริการนั้น

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถที่จะใช้ระบุ ตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนออนไลน์หรือที่สามารถใช้เป็นปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยประกอบกันแล้วสามารถที่จะทราบอัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้นเป็นต้น) ในการนี้นิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่บังคับใช้ในแต่ละเขตอำนาจศาล

"บริการ" หมายถึง บริการการเดินทางและการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ (รวมถึงสัมภาระและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน) ที่ดำเนินงานหรือจัดให้มีโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการจากจุดหมายหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางหนึ่งโดย ผู้ให้บริการตามที่ได้ทำการจองและซื้อตั๋ว

“ผู้ขาย” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำการในนามของผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลงหรือความร่วมมือ ทางการค้าระหว่างกัน บรรดาข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการ ประเภทบริการ ตั๋ว ฯลฯ ทั้งหมดอยู่ในอำนาจควบคุมและ เป็นของผู้ให้บริการ

“ตั๋ว” หมายถึง ตั๋วการเดินทางขนส่งทุกประเภท ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบพิมพ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการใช้บริการตามที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

2. สิทธิในการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12GO

ข้อรับทราบทั่วไป โดยการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go คุณรับทราบและยืนยันว่าตนมีสิทธิและอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ที่ดำเนินการโดย 12Go การจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ถือเป็นการยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดของ 12Go (โดยการคลิกทำเครื่องหมายในช่อง "ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ในหน้าต่างการจองและการชำระเงินบนแพลตฟอร์มของ 12Go)

คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ 12Go โดยรับทราบและรับประกันที่จะไม่เข้าผูกพันตาม ข้อกำหนดของ 12Go หากคุณไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ ซึ่งหากฝ่าฝืนข้อตกลง การกระทำ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะถือเป็นโมฆะ โดย 12Go จะปราศจากความรับผิดและขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธการใช้ สิทธิเรียกร้องใดๆก็ตามที่เป็นผลจากข้อตกลงและการกระทำที่เป็นโมฆะดังกล่าว โดยผู้ใช้งานจะต้องคืนสิ่งที่ได้รับจาก 12Go อันเนื่องมาจากสัญญาและการกระทำดังกล่าว และจะต้องชำระเงินคืนให้แก่ 12Go ในทันที

คุณรับทราบและรับประกันว่าเมื่อเข้าผูกพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ของ 12Go แล้ว คุณจะมีความผูกพันและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงในนามขององค์กรธุรกิจ บริษัท หรือนิติบุคคลที่คุณเป็น ตัวแทนได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจในการดำเนินการ ผู้รับโอนสิทธิ หรือพนักงาน ฯลฯ

คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มของ 12Go นั้นอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทในเครือของ 12Go ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และบุคคลที่สามเหล่านี้จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้บริการที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวนี้

ข้อห้ามทั่วไป คุณไม่มีสิทธิเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้งานและเป็นคู่แข่งโดยตรงหรือ โดยอ้อมของ 12Go หรือต้องการที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go ด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันทางการค้ากับ 12Go

คุณต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีและมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go เพื่อที่จะ สามารถเป็นผู้ใช้งานสามารถจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ 12Go ได้ ถ้าหากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ (1) ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ 12Go หรือ (2) จองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ 12Go

คุณจะไม่มีสิทธิเป็นผู้ใช้งานของ 12Go หากคุณ

 • มีคุณสมบัติที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของ 12Go

 • กระทำการชำระเงินเพื่อที่จะมีการปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง หรือทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็น การฉ้อโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่มีการเพิกถอนหรือระงับด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงทำการจองที่เป็นเท็จฉ้อโกง

 • ทำการจองและซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้รหัสส่วนลดที่หมดอายุหรือไม่ได้รับการอนุมัติจาก 12Go

 • เข้าถึงตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่วางบน แพลตฟอร์มของ 12Go โดยใช้หุ่นยนต์ เครื่องดึงข้อมูล หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือวิธีอื่นใดด้วยตนเองต่อแพลตฟอร์มของ 12Go

 • ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบเครดิตจาก 12Go หรือบริษัทในเครือ หรือองค์กรที่ ดำเนินงานในามของ12Go หรือบริษัทในเครือ

 • อยู่ในประเทศ หรือดินแดนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายหรือมีการคว่ำบาตรของ 12Go (รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงประเทศดังต่อไปนี้ อิหร่าน อิรัก ซีเรีย เลบานอน คิวบา เกาหลีเหนือ ไครเมีย เซวาสโตโพล สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์ (DNR) ภูมิภาคเคอร์ซอน, สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสค์ (LNR) และ ภูมิภาคซาโปริซเซีย)

 • 12Go สงสัยว่าคุณว่าคุณได้กระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของ 12Go กฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือมีการทำธุรกรรมที่เป็นการพนันขันต่อ หรือเพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือทุจริต

 • เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายตามนิยามคำว่า "ผู้ใช้งาน" ของ 12Go

3. การสร้างและการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนแพลตฟอร์มของ 12GO

คุณมีสิทธิลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของ 12Go ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ ข้างต้นและมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพัน

การสร้างบัญชีผู้ใช้ หากต้องการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการคุณจะต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มของ 12Go โดยเราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อตั้งค่าบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันแก่ 12Go พร้อมทั้งตกลงที่จะส่งมอบหลักฐานในการยืนยันตัวตนให้กับ 12Go โดย 12Go อาจมี การร้องขอตามสมควร ทั้งนี้การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้การลงทะเบียนของคุณล้มเหลว และทำให้เราไม่สามรถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้กับคุณได้หรือทำให้เราไม่สามารถติดต่อคุณได้ โดยคุณยืนยันและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ 12Go และคุณรับรองว่าคุณจะไม่ (1) ใช้เป็นบัตรประจำตัวของบุคคลอื่นเพื่อที่จะแอบอ้างเป็นบุคคลนั้น หรือ (2) ใช้เป็นบัตรประจำตัวของ บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

12Go อาจทำการลบบัญชีที่ใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือนามแฝงหรือในลักษณะใดที่ไม่เหมาะสม

หากข้อมูลที่ให้กับเราไว้มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นในบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของ 12Go โดยทันที

ความถูกต้องของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คุณจะรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งให้ไว้ในบัญชีของคุณบน แพลตฟอร์มของ 12Go และต่อกิจกรรมทั้งหมดที่คุณดำเนินการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ภายใต้บัญชีของคุณ

คุณยังรับประกันและรับทราบว่า

 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับ 12Go นั้นถูกต้อง เป็นจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบันและครบถ้วน โดยคุณจะแจ้งให้ 12Go ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

 • คุณจะให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นทางการและเป็นไปตามข้อกำหนดของ 12Go เพื่อการลงทะเบียน (ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนโดยใช้นามแฝง)

 • คุณจะต้องไม่ให้ข้อมูลตัวตนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นเท็จ หลอกลวง หรือบิดเบือนความจริง

 • คุณจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นควบคุมดูแลและรับผิดชอบบัญชีของคุณเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • คุณยืนยันว่าคุณไม่เคยถูกระงับหรือถูกห้ามไม่ให้ใช้บัญชีของคุณและแพลตฟอร์มของ 12Go มาก่อน

 • คุณจะเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน และรายละเอียดบัญชีเป็นความลับ โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งาน

 • คุณจะมีบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ 12Go ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน 12Go จะใช้กระบวนการยืนยันตัวตนผู้ใช้ที่มีความครอบคลุมเพื่อปกป้องคุณ และบัญชีผู้ใช้ของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการหลอกลวง โดย 12Go จะสร้างระบบที่มี ความปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการสื่อสารระหว่างคุณกับแพลตฟอร์มของ 12Go โดยมีขั้นตอนการยืนยัน ตัวตนดังนี้

 • การลงทะเบียนข้อมูล คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้แก่ 12Go ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การยืนยันอีเมล หลังจากการลงทะเบียน อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ โดยคุณ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำระบุในอีเมลนี้เพื่อยืนยันตัวตนและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • การยืนยันทางมือถือ นอกเหนือจากการยืนยันอีเมลแล้ว อาจมีคำขอให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของคุณผ่านรหัสยืนยันแบบครั้งเดียวที่ส่งทาง SMS วิธีการนี้มีเพื่อช่วยเพิ่มระดับการรักษา ความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • การส่งเอกสาร ในบางกรณี 12Go อาจจำเป็นต้องส่งเอกสารทางราชการส่วนตัว เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัวที่ใช้ระหว่างประเทศ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้สำหรับเฉพาะบางกรณีที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการกำหนดว่ามีความจำเป็นเท่านั้น

 • การรับรองความถูกต้องสองปัจจัย (2FA) 12Go ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย โดยคุณจะได้รับรหัสเฉพาะและจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อเสริมความปลอดภัยในการลงทะเบียน และบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การใช้บัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าสู่ระบบ โปรดใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเป็นชื่อผู้ใช้และสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม โปรดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยมีเพียงคุณเท่านั้นที่ สามารถใช้บัญชีของคุณได้ และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ นอกจากนี้ในส่วนโปรไฟล์ยังอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ เช่น การรีเซตรหัสผ่าน การอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคล การลบบัญชี บัญชีของคุณมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การดาวน์โหลดตั๋ว การขอรับใบเสร็จเพิ่มเติม บันทึกการจองทั้งหมด พร้อมด้วยข้อมูลอ้างอิงการจอง สถานะปัจจุบัน วันที่และ เวลาออกเดินทางและวันที่จะถึงจุดหมายปลายทาง รายละเอียดผู้ให้บริการ ข้อมูลชั้นโดยสาร การจัดสรรที่นั่ง ชื่อผู้โดยสาร จำนวนเงินที่ชำระ และข้อมูลอื่นๆ เช่น การเช็คอิน เวลาและรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระ ที่เช็คอินและถือขึ้นเครื่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุก ๆ 6 เดือน และรักษาความปลอดภัยโดยเก็บรหัสผ่านบัญชีและข้อมูลการระบุตัวตนของคุณเป็นความลับ ในกรณีที่มี การเปิดเผยรหัสผ่านของคุณในทางใดก็ตามที่ส่งผลให้เกิดการใช้บัญชีหรือตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คำสั่งซื้อที่ได้รับจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะยังคงถือว่าเป็นคำสั่งซื้อที่ถูกต้องสมบูรณ์และ 12Go จะประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวตามสิทธิใด ๆ ที่คุณมีตามกฎหมาย โดย 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณดังที่กล่าวมานี้

คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นได้ หากคุณสงสัยว่าความปลอดภัยของบัญชี ของคุณว่ามีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ คุณต้องทำการแก้ไขข้อมูลบัญชีนั้นโดยทันที

12Go มีสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่ให้ใครก็ตามเข้าถึงแพลตฟอร์มของ 12Go ได้ ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go

หากการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของ 12Go ทำให้คุณพบกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ 12Go ไม่รับรองเนื้อหาดังกล่าวและไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้ ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มของ 12Go บนความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อจำกัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ ในฐานะผู้ใช้งานในขณะที่เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มของ 12Go คุณอาจถูกระงับการใช้งานเมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

 • ใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มของ 12Go (โดยทั่วไปเรียกว่า "การดึงข้อมูล") ด้วยอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวิธีการใดๆ ที่จะขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงาน ตามปกติของแพลตฟอร์ม 12Go หรือดำเนินการใดๆ ที่ก่อกวนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์เครือข่ายของ 12Go ไม่ว่าเพื่อเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ตาม

 • สร้างลิงก์ในรายละเอียดไปยังส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์ม12Go ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

 • ทำซ้ำ เลียนแบบ คัดลอก แลกเปลี่ยน ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของ 12Go

 • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใด ๆ ของแพลตฟอร์มของ 12Go ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใดตามที่ 12Go กำหนด

 • เผยแพร่หรือเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ 12Go ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

 • ใช้บัญชีของคุณหรือแพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อื่น

 • ใช้บัญชีของคุณหรือแพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดของ 12Go

 • ใช้บัญชีของคุณและแพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อส่งคำขอที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หลอกลวง หรือ ฉ้อโกง

 • ทำการโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ในบัญชีของคุณและบนแพลตฟอร์มของ 12Go

 • หลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือยุ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม 12Go หรือ คุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานแพลตฟอร์มของ 12Go หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้น

 • ฝ่าฝืนหรือยุยงให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ ข้อบังคับใด ๆ ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

 • ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใด ๆ

 • ลบ ต่อท้าย หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้ใช้รายอื่น

 • ลบหรือแก้ไขลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ 12Go

 • หมิ่นประมาทต่อสาธารณะหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 • เผยแพร่หรือโพสต์การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง หรือสนับสนุนหรือยุยงให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่รุนแรงหรือผิดกฎหมาย

หากการกระทำใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเกิดขึ้น 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 12Go ปราศจากความรับผิดใดๆตามกฎหมายโดยสิ้นเชิง 12Go มีสิทธิในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 12Go และคุณจะต้องให้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดแก่ 12Go เพื่อให้ 12Go ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การลบบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะลบบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ (1) การลบผ่านการตั้งค่าบัญชี โดยเข้าไปที่ การตั้งค่าบัญชีโปรไฟล์ของคุณและเลือกตัวเลือก "ลบบัญชี" หรือ (2) การลบโดยการติดต่อ 12Go ซึ่งคุณ สามารถส่งคำขอลบผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่ https://12go.com/en/support หรือ https://12go.asia/en/support

ความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล บัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล บัตรประจำตัวใด ๆ ที่ 12Go มอบให้คุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงและถูกปกปิดในบัญชีของคุณ หากบุคคลอื่นใดที่ใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ (โดยได้รับอนุญาตจากคุณ) ซึ่งคุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากความล้มเหลวในการรักษาความลับและ ความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

เพื่อรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อก ลบ หรือปิดใช้งานบัญชีของคุณชั่วคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลในการ บล็อก ลบ หรือปิดใช้งานบัญชีของคุณ ทั้งนี้การดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของ 12Go ในการให้บริการที่คุณจองและซื้อไว้แล้วก่อนเวลาดังกล่าว (เว้นแต่ บริการเหล่านั้นจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขตามที่ ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดของ 12Go)

12Go ยังคงมีอำนาจในการเข้าถึง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ 12Go พิจารณาอย่าง สมเหตุสมผลว่าจำเป็นเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล ที่มีผลบังคับใช้ (2) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ 12Go ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ พิจารณาการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด (3) ระบุป้องกันหรือจัดการกับกรณีของการหลอกลวงหรือ ฉ้อโกง จัดการข้อกังวลด้านความปลอดภัยหรือทางเทคนิค (4) ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก (5) ตอบคำถามจากผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ (6) ปกป้องสิทธิของ 12Go สิทธิของ ผู้ใช้งาน หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในกรณีที่คุณมีการร้องเรียนเนื่องจากไม่พอใจการทำงานของแพลตฟอร์ม ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของ 12Go มีข้อพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 12Go หรือผู้ใช้รายอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ 12Go การร้องเรียนนั้นมีผลให้เป็นการยุติการใช้แพลตฟอร์มของ 12Go

มาตรการการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่ข้อมูลบัญชีของคุณถูกเปิดเผยในลักษณะใด ๆ ซึ่ง นำไปสู่การเข้าถึงหรือการใช้งานบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะยังคงถือว่าใช้ได้ และ 12Go จะดำเนินการประมวลผลคำสั่งซื้อ ดังกล่าวต่อไปในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากคุณไม่สามารถควบคุมบัญชีของคุณได้อีกต่อไป คุณควรแจ้ง 12Go โดยทันที ในกรณีเช่นนี้ 12Go จะทำการระงับหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณชั่วคราวหรือถาวรได้ คุณได้รับทราบและเข้าใจว่าในฐานะผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีของคุณ แม้บัญชีของคุณจะถูกบุคคลอื่นนำไปใช้โดยมิชอบ คุณรับทราบและยอมรับว่า 12Go สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณตามที่กำหนด ข้างต้น

4. สิทธิและภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดของ 12GO

โดยการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go นี้ 12Go จะให้สิทธิแก่คุณ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความครอบคลุมและถูกต้องสอดคล้องกับคำอธิบายที่ระบุไว้ในส่วนขั้นตอนการจอง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง ราคา และข้อกำหนด

 • สิทธิในการที่จะได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงราคาค่า ธรรมเนียม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจองหรือธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์ม ของ 12Go

 • สิทธิในการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่ (ภายใต้ข้อจำกัดของผู้ขายและผู้ให้บริการบางประการ) บนแพลตฟอร์มของ 12Go ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออื่น ๆ ต่อการจองและการซื้อของคุณ (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ 12Go)

 • สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อเสนอ

 • สิทธิในการที่จะใช้แพลตฟอร์มของ 12Go โดยอนุญาตให้คุณเข้าถึงได้อย่างอิสระตามข้อกำหนดของ 12Go

 • สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวของคุณ (1) เพื่อสร้างและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีผู้ใช้ให้มีความถูกต้อง (2) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลบัญชี (3) คาดหวังระดับความปลอดภัยต่อส่วนบุคคลที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มของ 12Go ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (4) ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (5) เพื่อจัดการการเผยแพร่ข้อมูลและการตั้งค่าการรับข้อมูลประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย (6) ยกเลิกหรือปิดบัญชีและขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหากต้องการ

 • สิทธิในการเข้าถึงช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัยและการรับประกันการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยบน แพลตฟอร์มของ 12Go

 • สิทธิในการเข้าถึงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือการยืนยันการจองสำหรับธุรกรรมที่ทำ บนแพลตฟอร์มของ 12Go

 • สิทธิในการยกเลิกการจองของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดและอาจมีสิทธิได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขของผู้ขายและหรือผู้ให้บริการ

 • สิทธิในการเข้าถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานและบริการช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการจอง การแก้ไข การยกเลิก หรือปัญหาอื่น ๆ ที่คุณพบในระหว่างขั้นตอนการจองหรือในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน แพลตฟอร์มของ 12Go

 • สิทธิในการที่จะแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับบริการ

 • สิทธิในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีของคุณในแพลตฟอร์มของ 12Go หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการบางราย

เมื่อเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของ 12Go คุณมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้

 • ในขณะที่เข้าถึงและใช้บัญชีผูใช้ของคุณบนแพลตฟอร์มของ 12Go ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 12Go โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดของ 12Go และ

 • ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ขั้นตอน กฎหมาย คำสั่ง แนวทางด้านความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของผู้ขายหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวข้อง และ

 • ให้ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเกี่ยวกับการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้กับเรา ตลอดการใช้งานเพื่อได้รับการบริการที่ราบรื่น และ

 • ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถประมวลผลการจอง การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน และการตรวจสอบการใช้งานแพลตฟอร์ม 12Go ของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ

 • ทำการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่มีผลบังคับใช้ และ

 • ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัย นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับของ 12Go ของบริษัทในเครือของผู้ขายและผู้ให้บริการ และ

 • จัดเตรียมเอกสารทางการ หรือเอกสารราชการที่จำเป็นตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้แก่เรา และ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารทั้งหมดถึงเราถูกส่งโดยคุณและในนามของคุณหรือขององค์กรธุรกิจ หรือบริษัทที่คุณเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามหรือเป็นตัวแทนในการกระทำการ และ

 • ห้ามโพสต์ข้อมูลและสิ่งใดลงบนแพลตฟอร์มของ 12Go ที่เป็นการหมิ่นประมาท มีความรุนแรง ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หรือเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรืออาจมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสิ่งใดในลักษณะดังกล่าว และ

 • ห้ามใช้แพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อส่งคำขอที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จหรือการหลอกลวงหรือฉ้อโกง และ

 • ไม่โต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go บริษัทในเครือ ผู้ขายและผู้ให้บริการ และ

 • ห้ามจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือคำสำคัญ ข้อความค้นหา หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ใช้ในการเป็นเครื่องมือ ค้นหา พอร์ทัล บริการโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน หรือการค้นหาหรือบริการอ้างอิงอื่น ๆ ที่รวมเอาคำที่เหมือนหรือคล้ายกับ 12Go หรือบริษัทในเครือ หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของโดย 12Go และปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมในใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจมีการออกใช้และแก้ไข เป็นครั้งคราว และ

 • ไม่เสนอสิ่งจูงใจแก่ผู้ใช้งาน 12Go รายอื่นหรือผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงใด ๆ (รวมถึงการจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ) ในนามของ 12Go หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และ

 • ไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เราพิจารณาโดยสมเหตุสมผลว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go หรืออาศัยการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอที่ดำเนินการโดย 12Go ไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ

 • ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย และความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ที่ผลิตโดยหรือในนามของ 12Go และ

 • ไม่ทำการกำหนดเป้าหมายการโฆษณาที่ตรงตามบริบทแบรนด์ของ12Go และแพลตฟอร์มของ12Go และ

 • ห้ามใช้ชื่อแบรนด์ 12Go ไปใช้ในการประกาศโฆษณา

5. สิทธิและภาระผูกพันของ 12GO ภายใต้ข้อกำหนดของ 12GO

การให้ข้อมูล 12Go สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของ 12Go

การตรวจสอบข้อมูล 12Go มีสิทธิในการใช้และติดตามข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผย และให้ไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงรายละเอียดการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เกี่ยวข้องกับการจองและการซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อดำเนินการจองและการซื้อของคุณตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 12Go และตรวจสอบการใช้งานแพลตฟอร์มของ 12Go ของคุณ

การปฏิเสธการเข้าถึงบริการ 12Go อาจปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ 12Go และการจองและการซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือลบบัญชีภายใต้ชื่อและรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง บัญชีที่ใช้นามแฝงหรือสร้างขึ้น ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ 12Go มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ 12Go และการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go

การระงับหรือการยุติการให้บริการ ในบางกรณี 12Go อาจระงับหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานรายใด รายหนึ่งเป็นการชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดย 12Go จะแจ้งการระงับหรือการยุติดังกล่าวให้กับ ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบทราบผ่านขั้นตอนที่ระบุไว้ ดังนี้

12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการที่นำเสนอแก่ผู้ใช้งานในสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

 • การละเมิดข้อกำหนดของ 12Go ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของ 12Go

 • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • การกระทำการที่เป็นการละเมิดซ้ำ ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดของ 12Go ซ้ำ ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง รูปแบบของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 12Go

 • การหลอกลวงหรือฉ้อโกง ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการหลอกลวงหรือฉ้อโกงผู้อื่น

 • การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิด กฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของ 12Go

 • การก่อกวน ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมขัดขวางการทำงานปกติของแพลตฟอร์มของ 12Go

 • ไม่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือการละเมิดคำเตือนหรือการ แจ้งเตือนจาก 12Go

 • การไม่ชำระเงิน ผู้ใช้งานไม่สามารถชำระเงินสำหรับการจองผลิตภัณฑ์และบริการหรือค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อกังวลด้านความปลอดภัย มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานหรือ กิจกรรมบนแพลตฟอร์มของ 12Go ของผู้ใช้งาน

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย มีจำความจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน เนื่องด้วย กฎหมาย

 • เหตุสุดวิสัย เกิดเหตุสุดวิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น

 • การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน หาก 12Go มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ปรับโครงสร้างใหม่ หรือการหยุดให้บริการ

ในช่วงระยะเวลาที่มีการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบน แพลตฟอร์มของ 12Go ได้

ข้อความ “การจองของคุณถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go เพื่อขอคำชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติม” อาจปรากฏขึ้นในระหว่างการชำระเงิน หากเราตรวจพบการละเมิดข้อกำหนด การคุกคามหรือทำให้ระบบแพลตฟอร์มของ 12Go ล่ม หรือ ผู้ขายและผู้ให้บริการมีคำขอให้ระงับบัญชีผู้ใช้ด้วยเหตุผลในลักษณะเดียวกันหรือเหตุอื่นๆเหตุใด มาตรการนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มของ 12Go โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ของ 12Go เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านลิงก์ต่อไปนี้ https://12go.com/en/support หรือ https://12go.asia/en/support หรือโดยการตอบกลับอีเมลยืนยันการจองหรือใบเสร็จรับเงินของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go จะช่วยให้ความกระจ่างและอธิบายเหตุผลของการระงับหรือการยกเลิกบัญชี ผู้ใช้งานและแนะนำคุณตลอดขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สถานการณ์จองของคุณกลับเป็นปกติ ในกรณีที่บริการ ถูกระงับหรือยกเลิก เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง แม้ 12Go จะปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้งาน แต่เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเกี่ยวกับการระงับหรือยกเลิกการใช้งาน ของผู้ใช้ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมานี้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งชี้แจ้งเหตุผล ข้อเท็จจริง ระยะเวลาระงับหรือยกเลิกบริการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหรือการใช้สิทธิในการขอให้ระงับหรือยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยบุคคลที่สาม พร้อมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอยกเลิกและคืนเงินหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขการละเมิด ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ 12Go ก่อนที่จะมีการระงับหรือยกเลิกบริการตามที่กล่าวข้างต้น

6. การจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ การแสดงผลผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อจองและซื้อทั้งหมด บนแพลตฟอร์มของ 12Go ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือคำที่ใช้ในการค้นหาของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่า 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อผลการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการโดยผู้ใช้แต่อย่างใด

ขั้นตอนการจองผลิตภัณฑ์และบริการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ค้นหาและเลือก เริ่มต้นด้วยการป้อนสถานที่ต้นทางและปลายทางของคุณ วันที่เดินทาง และกดเรียกดูตัวเลือกขนส่งที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ตัวเลือกการเดินทางจะปรากฏ ตามเกณฑ์การค้นหาที่คุณระบุ

 • เลือกตัวเลือก เลือกบริการ ชั้นโดยสาร หรือเส้นทางเฉพาะตามความต้องการของคุณ

 • กรอกรายละเอียดผู้ใช้งาน ให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อทำการจอง

 • ตรวจสอบและยืนยัน ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ได้แก่ วันที่ เวลา ราคา ข้อมูลส่วนตัว

 • ชำระเงิน กรอกรายละเอียดการชำระเงินของคุณและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 • ทำการยืนยัน เมื่อชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการจองและตั๋วพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในอีเมลของคุณ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิหรือยืนยัน การจอง โปรดทราบว่าการจองจะได้รับการยืนยันเมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันแล้วเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์ในการจอง 12Go จะนำเสนอผลการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเกี่ยวข้องให้คุณ อย่างหลาก เมื่อคุณทำการค้นหาคุณจะพบผลิตภัณฑ์และบริการที่เราได้จัดเรียงไว้ โดยคุณสามารถกำหนด การเรียงลำดับ ผลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้โดยการเลือกตัวกรอง ช่วงราคา คะแนนรีวิว จากผู้ใช้งาน หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ถือว่าคุณได้ทำการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงกับผู้ขายและผู้ให้บริการ แม้ว่าการจองและการซื้อดังกล่าวจะทำบน แพลตฟอร์มของ 12Go หรือตั๋วจะถูกจัดทำโดย 12Go ก็ตาม โดยแพลตฟอร์ม 12Go ทำหน้าที่เป็นเพียง เครื่องมือค้นหาและจองซื้อเท่านั้น ไม่ได้ (และไม่มีหน้าที่) เป็นเจ้าของ ครอบครอง ควบคุม หรือเป็นผู้ให้การบริการใด ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ 12Go ดังนั้นบรรดาความรับผิดชอบ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นจึงอยู่กับผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยคุณรับทราบว่าคุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการโต้ตอบสนทนาของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของ 12Go และ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ให้บริการ

การยืนยันการจอง หลังจากยืนยันการจองแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมด้วยตั๋วเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วอาจออกโดย 12Go บริษัทในเครือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เมื่อคุณได้รับการยืนยันการจองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง การเปลี่ยนแปลงราคาที่แสดงในภายหลังจะไม่มีผลต่อการจองของคุณที่สำเร็จแล้วในบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยคุณสามารถที่จะตรวจสอบการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล การชำระเงินและใบแจ้งยอด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดและ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานเท่านั้น 12Go ไม่มีภาระ ผูกพันตามกฎหมายต่อ ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ 12Go จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องอยู่เสมอ

เงื่อนไขการจอง คุณจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนที่จะทำการจองซื้อผลิตภัณฑ์และ บริการ โดยคุณรับทราบและเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย เงื่อนไข ขั้นตอน กฎ คำสั่ง หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ข้อบังคับ และเครื่องมืออื่นที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจอง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การยกเลิกและการคืนเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการจอง และการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ทั้งนี้บริษัทในเครือ ผู้ขาย และผู้ให้บริการอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดใดๆที่เกี่ยวข้องกับ การจอง การยกเลิก หรือ การคืนเงินที่เกี่ยวกับการจองที่ยืนยันแล้วของคุณ ซึ่งหากคุณไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกโดย บริษัทในเครือ ผู้ขายและผู้ให้บริการ 12Go สามารถปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง ของคุณโดยไม่ต้องคืนเงินได้

การแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการที่จองและซื้อ หากคุณต้องการแก้ไขการจองคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี ของคุณเพื่อทำการแก้ไขการจองบนแพลตฟอร์มของ 12Go หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go และส่งคำขอพร้อมด้วยรายละเอียดคำขอของคุณโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อที่ https://12go.com/en/support หรือ https://12go.asia/en/support ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับ สำหรับการแก้ไขการจอง

ทั้งนี้ ตัวเลือกในการแก้ไขการจองและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละ กรณี โดยคุณรับทราบและยอมรับว่าในบางกรณีตั๋วนั้นอาจไม่สามารถคืนเงิน หรือไม่สามารถโอนให้แก่ บุคคลอื่นได้ เมื่อได้ทำการจองโปรดตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขของ 12Go เสมอ

การแก้ไขการจองในบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของ 12Go ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เข้าสู่บัญชีของคุณ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณในแพลตฟอร์มของ 12Go

 • ค้นหาการจองของคุณ ค้นหาการจองที่คุณต้องการแก้ไขในแดชบอร์ดบัญชีของคุณ

 • ตรวจสอบนโยบายในการปรับเปลี่ยน ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายการแก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ และพิจารณาค่าธรรมเนียมหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการจองนั้นๆ

 • ทำการเปลี่ยน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ คลิกเพื่อเลือก

 • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะยืนยันการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามความต้องการของคุณ

 • ยืนยันการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันและบันทึก

 • ชำระเงิน กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเรียกเก็บ

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจองแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการแก้ไขการจองผ่านทางอีเมล

12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือปฏิเสธ การจอง ของคุณได้ตลอดเวลาโดยจะทำการแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้คุณสามารถที่จะเลือกการจอง การซื้อ ตัวเลือกการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ 12Go หรือที่ให้บริการโดย 12Go

ราคาและอัตราค่าบริการ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากำหนดราคาในการจองและซื้อผลิตภัณฑ์ และ บริการ และ อาจมีในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างหรือหลังการค้นหา ของคุณ โดย 12Go บริษัทในเครือ ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการในระหว่างหรือหลังจากการค้นหาของคุณ และ 12Go สงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากราคาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับบริการ จองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนการอำนวยความสะดวก (การอำนวยความสะดวก) และสงวนสิทธิ์ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมค่าบริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยค่าธรรมเนียมบริการของ 12Go นี้จะต้อง ชำระเต็มจำนวนและไม่อยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงิน

ราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดนั้นไม่คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงราคา จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจองที่ได้ยืนยันการจองแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบอย่าง ชัดเจน 12Go รับประกันว่าราคาที่แสดงนั้นมีความถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดของราคา สกุลเงิน หรืออื่นใด 12Go จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ 12Go

ตัวเลือกการชำระเงิน การจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go คุณสามารถเลือก ช่องทางการชำระเงิน สกุลเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

บนแพลตฟอร์มของ 12Go มีช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ

 • บัตรเครดิต บัตรเดบิต 12Go รับบัตรเครดิตและเดบิตของผู้ให้บริการหลัก เช่น Visa MasterCard Amex และอื่นๆ

 • กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเลือกการชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น PayPal

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร ในบางกรณีอาจให้เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร คุณจะต้องแสดงใบเสร็จการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินตามเอกสารยืนยันการจองที่ระบุ ไว้ในอีเมลยืนยันจาก 12Go

ในการจองซื้อคุณจะต้องทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ทำการชำระเงินภายในเวลาที่ กำหนด 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองดังกล่าวของคุณได้

ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือด้วยเหตุผลอื่นใด ทำให้มีการเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดไม่ครบถ้วน 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเพิ่มเติม จากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงที่จะชำระจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ 12Go

ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการชำระเงิน ราคาผลิตภัณฑ์และบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการชำระเงินโดยคุณตกลงยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่อาจถูกเรียกเก็บจากธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินที่คุณเลือกในหน้าการจอง ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศหรือข้ามพรมแดน หากคุณได้ทำการจองโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินในประเทศอื่น หรือเลือกที่จะทำธุรกรรมในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆภาษี ราคาที่แสดงอาจรวมภาษีหรือค่าธรรมเนียมการขอคืนภาษีแล้ว ภาษีหรือ ค่าธรรมเนียมการขอคืนภาษีดังกล่าวอาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีขาย ภาษีที่พัก และภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการชำระเงินทั้งหมดจะรวมภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ เว้นแต่จะตกลงกับ 12Goไว้ ล่วงหน้าเป็นอย่างอื่น โดย12Go จะไม่รับผิดชอบสำรองจ่ายในนามของคุณ ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียม ภาษี หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้น 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้วิธีการหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินที่คุณได้ชำระมาในภายหลังได้

สกุลเงิน สกุลเงินที่ยอมรับอาจขึ้นอยู่กับประเทศและบริการของผู้ขนส่ง อัตราการแปลงสกุลเงินใด ๆ ที่แสดงเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในระหว่างการจองและเวลาเดินทาง โปรดทราบว่าธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงิน หากคุณทำการจองในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัตรของคุณ ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจแปลงจำนวนเงิน การจองเป็นสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงจากคุณ อัตราดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และ 12Go ไม่รับประกันความถูกต้องของอัตราการแปลงดังกล่าว เนื่องจากไม่อยู่ในการควบคุมของ 12Go 12Go สงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และ บริการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงินหรือสถาบันการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

การฉ้อโกง กรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการใช้บัตรเครดิตของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินของคุณทันที หากมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้น 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการใช้บัตรเครดิต โดยไม่ได้ รับอนุญาตซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงว่าการฉ้อโกงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ กระทำบนแพลตฟอร์มของ 12Go หรือไม่ หากพบการฉ้อโกงการจองที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะและ 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกดังกล่าวอันเนื่องมาจากกิจกรรมฉ้อโกงนั้น หากการจองหรือบัญชีใช้งาน ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การละเมิด หรือกิจกรรมอื่นใดเกิดขึ้น 12Go อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ

หาก 12Go ตรวจสอบและพบว่าการมีการฉ้อโกงหรือการกระทำในลักษณะเดียวกันอื่นใด 12Go ชอบที่จะ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกการจองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของคุณ

 • ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและดำเนินการทางกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องให้คุณรับผิดชอบ ต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว

หากคุณสงสัยว่ามีการจองในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องทำการติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go ในทันที

7. นโยบายการยกเลิก.

นโยบายการยกเลิกข้อกำหนดทั่วไป คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการ ที่จอง ซื้อ ที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดย 12Go ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ด้วยเหตุผล ประการใดประการหนึ่งก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ 12Go จะทำการแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์และบริการที่จองเพื่อให้บริการช่วยเหลือและสนับสนุน โดยคุณจะต้องดำเนินการ ตามนโยบาย การคืนเงินที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากนโยบายดังกล่าวไม่ครอบคลุมมถึงกรณีการของของคุณ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินเพื่อการจองดัังกล่าว และในกรณีที่ไม่ได้ทำการชำระเงินสำหรับการจอง หรือ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการแก้ไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่า ด้วยสาเหตุใด รวมถึงภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 12Go ผู้ขายและผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้อง อาจจำเป็น ต้องยกเลิกหรือแก้ไขการจองของคุณ

นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน คุณรับทราบว่าผู้ขายหรือผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับ การยกเลิก (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยคุณยอมรับว่าการยกเลิกและคืนเงินตามนโยบายดังกล่าวไม่รวมถึงการคืนค่าธรรมเนียมการจองและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ทั้งนี้หากคุณมาถึงสถานี ชานชาลา หรือจุดออกเดินทางหลังจากเวลาที่กำหนดและพลาดการเดินทาง ในกรณีนี้ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินหรือชดเชยความเสียหายจากการที่คุณไม่เดินทางตามกำหนด และ 12Go มีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้รับชดเชยเงินหรือหักเงินที่คุณได้ชำระผ่านบัตรเครดิตเพื่อค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดขึ้น จากการ ยกเลิกการจองนั้น

12Go ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณถูกปฏิเสธการเดินทางหรือไม่ได้รับบริการขนส่ง อันเนื่อง มาจากการที่คุณได้ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม แสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจ ก้าวร้าว ใช้สารเสพติด มึนเมา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

การคืนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go เพื่อขอคืนเงินการจองและซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการหลังจากการหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดย 12Go ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยจะถูกโอนเข้า บัญชีที่คุณระบุไว้ (“การคืนเงิน”) การคืนเงินสามารถทำได้เฉพาะเมื่อ (1) ไม่ถูกจำกัดโดย นโยบายของผู้ขายและ ผู้ให้บริการของ 12Go และ (2) ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ (3) ไม่ถูกจำกัดโดยข้อจำกัด ของผู้ประมวลผลการชำระเงิน และ (4) การจองและการซื้อไม่ได้กระทำโดยทุจริต ในกรณีอื่น การคืนเงินจะเข้า บัญชีของคุณที่เปิดด้วย12Go และคงไว้เป็นเงินบาทหรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่ใช้บังคับตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จอง

หลังจากคุณได้รับเงินคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถใช้เพื่อจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่มีการดำเนินการคืนเงิน ("ระยะเวลาจำกัดการคืนเงิน”) ในกรณีที่ ยอดเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินส่วนที่ขาดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้หากคุณไม่ได้ใช้ เงินที่ได้รับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะหมดอายุและจะถูกหักออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ ระยะเวลาจำกัดนี้จะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้ (1) อยุ่ในระหว่างการระบาดของไวรัส COVID-19 (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกในปี 2019) (2) มีเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย (3) เป็นผลมาจากความผิดพลาดของ 12Go (4) การจองดังกล่าวอยู่ในระหว่างมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม

8. การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน

ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go ผ่านแบบฟอร์มที่ให้ไว้ บนเว็บไซต์ผ่านลิงก์ต่อไปนี้ https://12go.com/en/support หรือhttps://12go.asia/en/support หรือ โดยการตอบกลับอีเมลยืนยันการจองหรืออีเมลใบเสร็จการชำระเงินและระบบของ 12Go จะรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการความช่วยเหลือและลิงก์ไปยังการจองของคุณ โดยฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุด

ฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) กรณีสินค้าและบริการผิดกฎหมาย

 • 12Go จะประเมินคุณลักษณะของผู้ให้บริการทุกรายบนแพลตฟอร์มของ 12Go รวมถึงการ ประเมินโดยฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเงิน ฝ่ายข้อมูล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายไอทีของ 12Go อย่าง ละเอียดก่อนที่จะจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของ 12Go เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทางกฎหมายของ 12Go ซึ่งในการจองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go ผู้ใช้งาน จะได้รับความคุ้มครองว่าสินค้าและบริการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและ ผลประโยชน์ทางกฎหมายทั้งของ 12Go และผู้ใช้งาน โดย 12 Go ได้สร้างระบบในการ ทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

 • กลไกการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานสามารถ แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มของ 12Go เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน 12Go จะทำการ สอบสวนในทันทีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

 • การระงับและการยุติ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ละเมิดข้อกำหนดของ 12Go จะถูกระงับหรือยกเลิกการเสนอขายของตนบนแพลตฟอร์มของ 12Go ในทันที และอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย 12Go จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย 12Go มุ่งมั่นที่จะปรับปรุง นโยบายและระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเนื้อหา และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผิดกฎหมาย

 • การดำเนินการในทันที ฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของ 12Go ในทันที

 • การบล็อกหรือการลบ 12 Go อาจทำการลบหรือบล็อกผลิตภัณฑ์และบริการบริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผิดกฎหมายออกจากแพลตฟอร์มของ 12Go

2) ความเสียหายจากการใช้แพลตฟอร์มของ 12Go

 • การสนับสนุนและความช่วยเหลือ 12 Go จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหาย หรือปัญหาในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มของ 12Go ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือด้านเทคนิค คำแนะนำ หรือการแก้ไขปัญหา

3) ความเสียหายและการบาดเจ็บจากบริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ

 • การสืบสวน 12 Go จะทำการตรวจสอบการเรียกร้องความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากบริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go

 • การไกล่เกลี่ยและการสื่อสาร 12 Go จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ และผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขข้อพิพาท ข้อเรียกร้องค่าชดเชย หรืออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

 • เอกสารประกอบ 12 Go จะทำการบันทึกข้อร้องเรียน เหตุการณ์ และการดำเนินการทั้งหมดเพื่อการอ้างอิงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในอนาคต

 • การคืนเงินและการชดเชย 12Go จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการรับคืนเงิน หรือได้รับ ค่าชดเชยจากการยกเลิกหรือการไม่ได้รับบริการ หรือได้รับประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจตามนโยบายของ 12Go และผู้ให้บริการ

 • การบังคับใช้นโยบาย ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ 12Go กำหนด โดย 12Go จะให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับนโยบายของ 12Go และนโยบายของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน การยกเลิกหรือการแก้ไข

 • การสื่อสารและการอัปเดต 12Go จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต หรือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ขั้นตอน หรือนโยบายของ 12Go

12Go จะดำเนินการด้วยประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อเรียกร้องของผู้ใช้งาน รวมถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ การได้รับบาดเจ็บจากการใช้บริการของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go โดยให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหา ที่พวกพบและฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go จะดำเนินการตรวจสอบปัญหารายละเอียด สถานการณ์ อย่างละเอียด รอบคอบ และอาจทำการติดต่อผู้ใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อสงสัยใดๆ และจะร่วมมือกับ ผู้ใช้งาน เพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ซึ่งอาจรวมถึงภาพถ่ายจากสถานที่ ภาพหน้าจอของผู้ใช้งาน ณ เวลาที่เกิดเหตุ ใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินเพิ่มเติม และหลักฐานอื่นๆ

12Go จะร่วมมือกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติม เพื่อจัดการแก้ไขข้อเรียกร้องหรือชดเชยให้แก่ผู้ใช้งานตามนโยบายของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 12Go จะประเมินสิทธิในการได้รับค่าชดเชย จากความล่าช้า ความคลาดเคลื่อนของบริการ หรืออื่นๆ ที่ควรรวมอยู่ในการจอง โดยตลอดกระบวนการ 12Go จะทำ การสื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างโปร่งใสและจะอัปเดตความคืบหน้าของการสอบสวนและมาตรการ ชดเชยใด ๆ 12Go จะติดตามผลกับผู้ใช้งานเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการที่เกิดขึ้นและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แก้ไข ข้อร้องเรียน

12Go มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่ร้องเรียน ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go และจัดเตรียมหลักฐานสนับสนุน หรือรูปถ่าย ที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการไม่สามารถไปรับผู้ใช้งานจากสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋ว ผู้ใช้งานควรจัดเตรียม ภาพถ่ายหรือ ภาพถ่ายหน้าจอตั๋วใหม่ที่ซื้อจากผู้ให้บริการรายอื่น หรือกรณีต้องชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับ บริการที่ควรรวมอยู่ใน การจองที่ซื้อไว้ ผู้ใช้งานควรมีหลักฐานพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินที่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือกรณีบริการไม่ตรงตามที่ โฆษณาผู้ใช้งานควรมีภาพถ่ายบริการที่ได้รับว่าไม่ตรงกับที่จองซื้ออย่างไร

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go รวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 12Go จะทำการพิจารณาว่าฝ่ายใดที่เป็น ฝ่ายผิด เพื่อทำการชดเชยให้แก่ผู้ใช้งานตามนโยบายของผู้ให้บริการ ประเภทของการจอง บทบาทหน้าที่หลัก ของฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go คือการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้คำแนะนำ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของ 12Go นั้น เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม

9. ข้อพิพาทของผู้ใช้งาน

12Go มิได้มีสถานะเป็นคู่สัญญาในสัญญาในนิติสัมพันธ์การจองซื้อบริการและการชำระเงินระหว่างผู้ใช้งานกับ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดย 12Go มิได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ 12Go ช่วยเป็น ตัวกลางในการไกล่เกลี่ย 12Go ไม่ผูกพันต่อบรรดาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการและไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระ การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง คุณควรปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และทำการติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยตามเงื่อนไข และข้อบังคับนี้คุณยอมรับว่า 12Go จะปราศจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎและเงื่อนไขค่าโดยสารของผู้ขายและผู้ให้บริการแต่ละราย โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go หรือผู้ขายและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามเงื่อนไขของผู้ขายและผู้ให้บริการ และตกลงและรับทราบว่า12Go จะไม่ รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การเรียกร้อง หรือการชดเชยใดๆ เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อพิพาทของผู้ใช้งาน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการคืนเงินสำหรับการจองและข้อกำหนดของบริการ 12Go มีสิทธิในการเลือกที่จะเข้าสู่ ข้อพิพาทหรือไม่ก็ได้ โดย 12Go อาจติดต่อผู้ขายและผู้ให้บริการเพื่อขอข้อมูลที่จำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท

คุณรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท คุณจะได้รับชดเชยความเสียหายจากผู้ขายและผู้ให้บริการตามนโยบายของผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยคุณยอมรับว่า 12Go ปราศจากความรับผิดชอบผู้ใช้งานซึ่งบรรดา ความเสียหายใดๆ

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนใดๆ รวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงิน คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 12Go ผ่านแบบฟอร์มที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ผ่านลิงก์ https://12go.com/en/support หรือ https://12go.asia /th/support.

10. การจัดลำดับรายการ การให้คะแนน ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

รายการผลิตภัณฑ์และบริการ ลำดับที่บริการของผู้ขายและผู้ให้บริการที่แสดงบนแพลตฟอร์มของ 12Go ("รายการ") จะถูกกำหนดโดย 12Go ผ่านอัลกอริทึมอัตโนมัติ อัลกอริทึมดังกล่าวจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความพร้อมใช้งานจริงของบริการของผู้ขายและผู้ให้บริการ ค่าธรรมเนียมการจอง และเปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น อัตราการแปลง (อัตราส่วนของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อการจองที่ทำ) ปริมาณการขาย การยกเลิก และรีวิวจากผู้ใช้งาน 12Go จะทำการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รายการเพื่อจัด หมวดหมู่ ตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการเลือก ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม บนแพลตฟอร์มของ 12 Go ผลการค้นหาและคำสั่งซื้ออาจแสดงแตกต่างกัน 12Go จะพัฒนาเปรียบเทียบกับ ระบบของบริษัทในเครือของ 12Go หรือของผู้ขายและผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง กระบวนการค้นหา และ 12Go อาจดำเนินการทดสอบในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรายการและผลการค้นหา 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รายการและบริการ บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม ทั้งนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์และบริการ (จะเป็นไปตามที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า)

การให้คะแนนผู้ขายและผู้ให้บริการ การให้คะแนนที่แสดงบนแพลตฟอร์มของ 12Go มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และคะแนนที่ปรากฏขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้งานของ 12Goได้ให้ไว้ หรือโดยบุคคลที่สาม หรือจากเครื่องมือและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ 12Go ไม่สามารถตรวจสอบและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อการให้คะแนนใด ๆ ที่มีอยู่ และการให้คะแนนนั้นไม่ถือเป็นการรับรอง (หรืออย่างอื่น) โดยไม่ว่าในกรณีใด 12Go จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนที่แสดงบนแพลตฟอร์มของ 12Go ทั้งสิ้น

รีวิวจากผู้ใช้งาน 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ เผยแพร่ ดัดแปลง แปล แสดง ดำเนินการใดต่อสาธารณะ ทำซ้ำ ส่ง หรือแก้ไข และใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ บริการที่ผู้ขายและผู้ให้บริการของ 12Go มอบให้ 12Go จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและ ปฏิเสธความรับผิด อย่างสิ้นเชิงต่อความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้งาน คุณจะไม่ใช้ เผยแพร่ แปล แก้ไข หรือใช้หรือแก้ไข ความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้งานท่านอื่นหากไม่ได้รับอนุญาตจาก 12Go ตลอดเวลา และบนแพลตฟอร์มใด ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มของ 12Go หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

คุณสามารถให้ข้อมูลแก่ 12Go บริษัทในเครือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ และห้ามมิให้ผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นและคำวิจารณ์ที่เป็นการหมิ่น ประมาท น่ารังเกียจ เก็งกำไร ฉ้อโกง หรือละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้โดยเด็ดขาด ความคิดเห็นและคำวิจารณ์ดังกล่าวจะได้รับการประเมินอย่างเข้มงวดโดย 12Go และอาจถูกปฏิเสธที่จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม 12Go หากความคิดเห็นและคำวิจารณ์ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม คุณจะต้องลบบทวิจารณ์นั้นทันที มิฉะนั้น 12Go บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการและผู้ขายจะมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากคุณ

บทวิจารณ์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด 12Go จะรับรองความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสมอ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของผู้ใช้งาน 12Go ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ 12GO

การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ของผู้ใช้งานหากประกอบไปด้วย เนื้อหา ภาพหรือข้อมูล อื่นใด (“การส่งของผู้ใช้”) คุณ (1) ตกลงที่จะอนุญาตให้ 12Go ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ (2) ยืนยันและรับประกันว่าเนื้อหาที่ส่ง (รวมถึงข้อความ กราฟิก และรูปถ่าย) ว่าจะไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (3) รับทราบว่าผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดย 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเมิดใด ๆ

11. นโยบายความเป็นส่วนตัว

12Go เชื่อมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ 12Go ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณควรได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นความลับ

ในบัญชีผู้ใช้งาน คุณสามารถอนุญาตให้สิทธิเต็มรูปแบบแก่ 12Go ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุ ตัวตนและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่รวบรวมโดย 12Go ได้ภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go โดย 12 สามารถเผยแพร่ ข้อมูลกับบริษัทในเครือ ผู้ขายและผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงบัตรเครดิตและการ ประมวลผล การชำระเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การบริการลูกค้า การตลาด การกระจายการสำรวจ และการเงิน ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่จองและซื้อโดยคุณ

12Go อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดี คำขอทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อเกิดการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย 12Go อาจเผยแพร่ข้อมูลหากจำเป็น

12. ลิงก์เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของ 12Go อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") ที่ 12Go ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น มิได้หมายความว่า 12Go ได้ให้การรับรองหรือแนะนำซึ่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ โฆษณา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณก่อนที่คุณจะเข้าถึงและใช้งาน

12Go ไม่มีอำนาจในการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติ หรือความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น 12Go ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ เซนเซอร์ หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณรับยอมรับความเสี่ยงในเนื้อหาใด ๆ ใน เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มของ 12Go คุณรับทราบว่า 12Go สงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องรับผิด ต่อบรรดาความเสีหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากข้อผิดพลาด การละเว้น การเพิ่มเติม การลบออก หรือการแก้ไขเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ของ 12Go ด้วย

การโต้ตอบของคุณกับองค์กรและบุคคลที่พบในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านการใช้บริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงบริการที่ผู้ขายและผู้ให้บริการ เช่น การชำระเงิน การจัดส่ง สินค้าหรือบริการ และข้อกำหนดอื่นใด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างคุณกับองค์กรหรือบุคคลเหล่านั้น คุณยอมรับว่าว่า 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการดังกล่าวและคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากจากข้อพิพาท ดังกล่าว (ตามที่เกิดขึ้นจริง และเป็นผลสืบเนื่อง) ให้กับ 12Go บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

13. คุกกี้

12Go มีการใช้ระบบติดตามที่สามารถระบุ ID ของคุณหรือรายละเอียดส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณได้ โดยจะมีการมีการใช้คุกกี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานในการเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของ 12Go การใช้ "คุกกี้" จะมีระยะ เวลาในการติดตามอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบติดตาม หรือระบบจัดส่งเนื้อหามีการแก้ไขเพื่อกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการติดตาม หากระบบติดตามทำงานไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ 12GO ได้แบบออฟไลน์ได้ หากบุคคลที่สามไม่ได้ทำการติดตาม คุณอาจขอให้ 12GO เปรียบเทียบข้อมูลภายในของ 12Go เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ การติดตามได้

14. การอนุญาตและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

12Go อนุณาตให้ผู้ใช้งานใช้ให้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้แพลตฟอร์มของ 12Go ได้ทั่วโลก เพื่อการรับข้อมูลเกี่ยวกับการจองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณรับทราบว่า 12Go เป็นเจ้าของชื่อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและสิทธิในความลับทางการค้าในผลิตภัณฑ์ที่จัดทำทั้งหมดที่ให้บริการแก่คุณ รวมถึง เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดและอ็อบเจ็กต์ และข้อมูลความรู้ที่รวบรวมและแสดงในแพลตฟอร์มของ 12Go รวมถึงสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ลำดับ และการจัดระเบียบ สิ่งประดิษฐ์ ภาพวาด การแสดง ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ โฆษณา เอกสารส่งเสริมการขาย จดหมาย และแค็ตตาล็อกที่ เป็นของ 12Go ตลอดเวลา (“ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go ”) คุณได้รับเพียงสิทธิและการอนุญาตอย่างจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go ภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go แต่ไม่ได้รับสิทธิในความเป็น เจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12GO ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยพฤตินัย

คุณจะต้องไม่คัดลอก แปล รื้อ แยกชิ้นส่วน ขายต่อ ให้สิทธิใด ๆ แก่บุคคลที่สาม ให้เช่า ให้ยืมหรือให้เช่า ผลิตภัณฑ์ใด ๆ และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go หรือสร้างหรือพยายามสร้างโดยวิศวกรรมย้อนกลับหรืออย่างอื่น เพื่อถอด ซอร์สโค้ดจากออบเจ็กต์โค้ดของผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go และเทคโนโลยีพื้นฐานที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้งาน หรือใช้เพื่อสร้างงานลอกเลียนแบบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 12Go คุณจะต้องไม่ กระทำการหรืออนุญาตหรือก่อให้เกิดการกระทำผิดใด ๆ เช่น (1) การแบ่งปันรหัสผ่านและข้อมูลยืนยันผู้ใช้งาน หรือ (2) อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ 12Go และทรัพย์สินทางปัญญา โดยบุคคลที่สามในลักษณะที่บ่อนทำลาย หรือการกระทำ อื่นในลักษณะเดียวกัน เครื่องมือใดๆ ที่ได้รับอนุญาตหรือรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go จะไม่สามารถ คัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก 12Go คุณจะต้องไม่ลบเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือบริการของ 12Go ออกจากผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

คุณจะต้องแจ้งให้ 12Go ทราบทันทีหากพบการร้องเรียนหรือการดำเนินการใดๆ ต่อการละเมิดหรือการละเมิดผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go

คุณรับทราบและรับประกันว่าคุณจะไม่ลงทะเบียน สมัคร เพื่อขาย เสนอ ร้องขอ อนุญาตช่วง จัดหา ให้สิทธิในการเข้าถึง ส่งต่อ เผยแพร่หรือแจกจ่ายชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับของ 12Go รวมถึงของ ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดของ 12Go ที่มุ่งหมายที่เป็นการให้อนุญาต ให้การรับประกัน หรือเสนอการชดเชยใด ๆ ซึ่งข้อมูลใดที่ 12Go มิได้เป็นเจ้าของ ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม มิฉะนั้น 12Go มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ที่ทำกับคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ 12Go ทันที

คุณรับทราบว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา แพลตฟอร์ม ระบบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น ส่วนหนึ่งของบริการและการใช้งานแพลตฟอร์ม 12Go โดยคุณมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือหากคุณ ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go คุณจะต้องแจ้งให้ 12Go ทราบทันที ถึงการละเมิดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการละเมิดที่ อาจเกิดขึ้นจะไม่กลายเป็นการละเมิด หรือกระทำการใดเพื่อแก้ไขการละเมิดหรือแก้ไขผลที่ตามมา

15. การรักษาความลับ

คุณจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากตามสิทธิและภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go ให้กับบุคคลใด ๆ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก 12Go คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ในอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go

ภาระผูกพันดังกล่าวจะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่

 • เป็นหรือต่อมากลายเป็นความรู้สาธารณะ ที่ไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดของ 12Go

 • เป็นที่รู้จักหรืออยู่ในความครอบครองของคุณโดยคุณมีสิทธิเด็ดขาดในการเปิดเผยซึ่งมีหลักฐานเป็น ลายลักษณ์อักษร

 • ไม่เป็นความลับในที่อื่น

 • ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคุณ

 • ได้รับจากบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นใด รวมถึงผ่านฮาร์ดแวร์ทางเทคนิค ฯลฯ และรวมถึงการเพิกเฉย ทำให้เปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก 12Go

ในกรณีคุณเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 12Go คุณจะต้องดำเนินการมาตรการทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยดังกล่าว และ 12Go มีสิทธิในการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินคดีทางศาล การได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น การสูญเสียรายได้ที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการได้รับชดเชยค่าใช้จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายในการเรียกคืนชื่อเสียงทางธุรกิจ การยกเลิก สัญญาที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดของ 12Go ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go อาจถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เฉพาะใน กรณีต่อไปนี้

 • เพื่อการตรวจสอบโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบ) ซึ่งจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล ความลับที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบเท่านั้น หรือ

 • เปิดเผยแก่หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ที่ได้ร้องขอ อย่างเป็นทางการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของ 12Go

โดยคุณจะต้องแจ้งให้องค์กรตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบ) หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลที่ ได้รับอนุญาต ทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go ซึ่งองค์กรตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบ) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของในการรักษาความลับของ 12Go ที่กำหนดไว้ด้วย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ12Go โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลดังกล่าวนั้น

หากไม่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go แล้วหรือในกรณีที่ข้อตกลงใด ๆ ที่คุณทำกับ 12Go สิ้นสุดลงหรือยุติลงแล้ว ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องส่งคืนต้นฉบับทั้งหมดและสำเนาของเอกสารทั้งหมด ที่เป็น ความลับของ 12Go ให้กับ 12Go หรือทำลายสำเนาที่อยู่ในความครอบครองของคุณทิ้ง และ (หาก 12Go ร้องขอ) คุณตกลงที่จะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำลายสำเนาข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go ทั้งหมดที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ

คุณรับทราบว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ 12Go ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 12Go รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์หรือชื่อที่คล้ายกันจนน่าสับสน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนอินเทอร์เน็ต หรือ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา เช่น Google, AdWords, Yahoo Search Marketing, Bing หรือลิงก์ผู้สนับสนุนอื่น ๆ (การตลาดผ่านการค้นหาด้วยคำหลัก) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในคำหลักหรือในข้อความโฆษณา รวมถึงชื่อ ข้อความ และ URL ที่แสดง และรวมถึงการนำไปใช้ในเชิงลบ

ข้อกำหนดการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยที่ระบุไว้ในที่นี้จะยังคงมีผลใช้บังคับแม้นิติสัมพันธ์ระหว่าง 12Go และคุณจะสิ้นสุดลงแล้ว

16. ความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในบรรดาภาระผูกพันทั้งหมดตามข้อกำหนดของ 12Go

12Go มีสิทธิในการเรียกร้องให้คุณชดใช้ค่าเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้ (1) คุณได้กระทำหรือละเว้นการกระทำ ที่เป็นการผิดสัญญา ผิดกฎหมาย ละเมิดสัญญาหรือละเมิดกฎหมาย หรือได้กระทำการดังกล่าวในนามของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเป็นผู้ได้มอบอำนาจหรือเป็นตัวแทน เป็นผู้รับโอนสิทธิ หรือพนักงาน ฯลฯ (2) คุณอยู่ในระหว่างมีข้อพิพาทการขอคืนเงินหรือข้อเรียกร้องใดๆกับ 12Go ซึ่งคุณได้มีการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดของ 12Go

12Go ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายและผู้ให้บริการ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการจองซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการที่จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มของ 12Go หรือได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติตามโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือคุณภาพของบริการของผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยคุณรับทราบและตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้ 12Go รับผิดชอบ หรือชดใช้ต่อบริการที่จะต้องจัดทำโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม และคุณรับทราบและยอมรับว่า 12Go มิได้มีสถานะเป็นผู้ร่วมหรือผู้สนับสนุนในการจัดทำบริการของผู้ขายและ ผู้ให้บริการหรือของบุคคลที่สาม และรวมถึงกรณีที่ 12Go ปราศจากหรือขาดการควบคุมซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้น และความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ขายและผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สาม

12Go มีสิทธิในการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินคดีทางศาล การได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น การสูญเสียรายได้ที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการได้รับชดเชย ค่าใช้จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ที่เสียไปเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย รวมถึงการชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ 12Go อันเป็นผลมาจากการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go

คุณมีหน้าที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาให้แก่ 12Go บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน และ ผู้รับโอนสิทธิ จากบรรดาข้อเรียกร้องเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความ) จากบุคคลใดอันมีสาเหตุมาจาก กรณีดังต่อไปนี้

 • คุณได้กระทำหรือกระทำภายใต้การดูแลหรือการควบคุมของคุณ ตลอดจนที่กระทำในนามของ บุคคลใดในนามองค์กรธุรกิจ หรือบริษัท กระทำในฐานะตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายหรือ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับโอนสิทธิ หรือพนักงาน ฯลฯ ได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

 • คุณได้ละเมิดข้อกำหนดของ 12Go หรือ

 • คุณได้กระทำให้เกิดความเสียหาย การสูญหาย หรือการทำลายทรัพย์สินใด ๆ หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของคุณ หรือโดยองค์กรธุรกิจ บริษัทที่คุณเป็นตัวแทนดำเนินการในนามของบริษัทหรือได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้รับโอนสิทธิ หรือพนักงาน ฯลฯ

ในกรณีที่คุณสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินคดีต่อ 12Go ได้ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ ในการจำกัดความรับผิดไม่เกินราคารวมของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้จองและซื้อไว้ และรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินหก (6) เดือน ก่อนที่คุณจะทราบว่ามีการละเมิดหรือควรจะทราบว่ามีการละเมิด โดย คุณจะต้องใช้สิทธิ เรียกร้องหรือดำเนินคดีภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่คุณทราบหรือควรทราบถึงการละเมิด
ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดตามข้อกำหนดของ 12Go จะไม่มีผลบังคับใช้แก่กรณี ดังต่อไปนี้ (1) การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง (2) มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของคุณและ 12Go
ทั้งคุณและ 12Go จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของ 12Go หากการผิดนัดชำระหนี้นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึง ภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่ผิดปกติอื่น ๆ ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น การจลาจล สงคราม ภาวะฉุกเฉิน การนัดหยุดงาน การคว่ำบาตร การปิดกั้นทาง เศรษฐกิจ การลงโทษทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือการกระทำใดโดยรัฐที่เป็นการขัดขวางทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามภาระผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คุณและ 12Go จะต้อง แจ้งให้อีกฝ่าย ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที กำหนดเวลาทั้งหมดในการดำเนินการตามข้อกำหนดของ 12Go จะต้องขยายตามเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัย หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนานกว่าสอง (2) เดือน ทั้งคุณและ 12Go จะต้องจัดให้มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อตกลงหาวิธีที่จะดำเนินการตามภาระผูกพันที่เกิดจากข้อกำหนด ของ 12Go

17. การปฏิเสธความรับผิด

12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณเลือกนั้น ปราศจากความเสี่ยงและ 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเดินทางไปจุดหมายปลายทางดังกล่าวหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการเข้าพักของคุณ คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทาง เส้นทาง และจุดหมายปลายทางที่เลือกตลอดจนระยะเวลาการเดินทาง 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณไม่ได้นำเอกสาร การเดินทางที่จำเป็นตามกฎหมายไประหว่างเดินทาง เช่น หนังสือเดินทางและตั๋วของคุณ หรืออื่นใด

คุณมีหน้าที่ในการได้มาซึ่งการอนุญาตการเดินทางที่ถูกต้องตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเข้าประเทศนั้นๆ ด้วยตนเอง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวีซ่าหรือเอกสารการเดินทางที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงการต่อเครื่อง หรือกรณีอื่น ด้วย) ซึ่งคุณควรที่จะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนที่จะสรุปการเดินทางของคุณ โดย 12Go ปราศจาก ภาระผูกพันและไม่มีหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการเดินทางและการขออนุญาตใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับแผนการเดินทางของคุณ 12Go จึงปราศจากความรับผิดต่อ ความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการเดินทางของคุณในทุกกรณี

คุณมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าประเทศ ตลอดจนการ จัดเตรียมข้อมูลรับรองการเดินทางของคุณ ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่า (ไม่ว่าจะเพื่อการต่อเครื่อง การเดินทางเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ) ให้มีความถูกต้อง โดย 12Go ขอแนะนำให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อห้ามการเดินทาง ประกาศแจ้งเตือนและคำแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนทำการจองการเดินทางสำหรับจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ โดย12GO จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณถูกปฏิเสธการได้รับบริการขนส่ง เพื่อไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากการที่คุณไม่นำหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ตามที่หน่วยงาน หรือประเทศ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

12Go มุ่งมั่นในการใช้ความเชี่ยวชาญและระมัดระวังในตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ปรากฏบน แพลตฟอร์มของ 12Go ทั้งนี้ 12Go ไม่สามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือให้การรับประกันได้ว่าข้อมูล ทั้งหมดที่จัดทำโดย ผู้ขายและผู้ให้บริการนั้นมีความอัปเดตถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 12Go จึงขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งและ ข้อมูลที่ระบุ หรือ ข้อผิดพลาดอื่นใด ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม รวมถึงที่มีสาเหตุมาจากการบำรุง รักษาแพลตฟอร์มของ 12Go การซ่อมแซม การปรับปรุง หรืออื่นใด นอกจากนี้ 12Go ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ที่ผู้ขายและผู้ให้บริการให้ไว้ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ หรือในกรณีที่ผู้ขายและผู้ให้บริการไม่ได้ จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น

12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิในการขาย ชื่อ ความถูกต้องเหมาะสม และการไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เสนอเป็นจึงไป "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" เว้นแต่กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง เป็นอย่างอื่น 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันว่าบริการที่มอบให้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากเชื้อไวรัสใดๆ

12Go ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ว่าคุณจะได้รับใบอนุญาตการเดินทาง และ 12Go ปราศจากหน้าที่ ในการแจ้งให้คุณทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว หากคุณได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับวีซ่าหรือใบอนุญาตการเดินทาง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือการให้ออกนอกประเทศด้วย)

เนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้ดาวน์โหลดหรือโดยวิธีการอื่นใดผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มของ 12Go คุณตกลงที่จะ ยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหายต่อระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ในการเข้าถึงหรือใช้ แพลตฟอร์มของ 12Go คุณอาจพบกับเนื้อหาที่น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง โดย 12Go ไม่รับรอง เนื้อหาดังกล่าวและไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้ ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มของ 12Go บน ความเสี่ยงของคุณเอง

18. ข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับใด ๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง เข้าประเทศหรือดินแดนใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและสุขภาพ เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12Go ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อห้ามการเดินทาง คำเตือน ประกาศ คำแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดสำนักงานกงสุล นอกจากนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำประกันภัยหรือประกันการเดินทาง โดย 12Go จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบคำแนะนำ การเดินทางที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยรัฐบาลประเทศปลายทางนั้นๆ

19. การแจ้งข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

12Go แจ้งและส่งข้อมูลถึงคุณผ่านทาง (อีเมลหรือช่องทางอื่นใด) ที่คุณแจ้งไว้บนแพลตฟอร์มของ 12Go

คุณสามารถส่งข้อความและติดต่อกับ 12Go โดยใช้แพลตฟอร์มของ 12Go ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่ https://12go.com/en/support หรือ https://12go.asia/en/support หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ

จะถือว่าได้รับข้อความที่ติดต่อสื่อสาร สี่ (4) ชั่วโมงหลังจากการส่ง โดยมีเงื่อนไขว่าหากได้รับแจ้งหลังช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. จะถือว่าได้รับเวลา 10.00 น.ของวันทำการถัดไป

20. เบ็ดเตล็ด

การยอมรับข้อกำหนดของ 12Go ข้อกำหนดของ 12Go จะมีผลบังคับหลังจากที่คุณได้แสดงความแสดงเจตนายอมรับตามข้อกำหนดของ 12Go ในการจองและการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มของ 12Go (โดยการคลิกทำเครื่องหมายในช่อง "ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ใน ขั้นตอนการจอง และหน้าต่างการชำระเงินบนแพลตฟอร์มของ 12Go)

การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุด ข้อกำหนดของ 12Go จะยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่คุณจะได้รับบริการที่คุณได้จองและซื้อครบถ้วนแล้ว โดย 12Go จะมีความรับผิดชอบอย่างจำกัดตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ทั้งนี้ข้อกำหนด บางประการของ 12GO จะยังคงมีผลใช้งานแม้ว่าข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลใช้บังคับแล้ว

ความเป็นโมฆะ หากบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งในที่นี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจว่าไม่มีผลใช้บังคับ มีผลเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปตามที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

ข้อตกลงทั้งหมด 12Go ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะสละสิทธิ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ 12Go ได้ตลอด เวลาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดของ 12Go ล่าสุดที่มีผลบังคับใช้จะถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ 12Go และคุณตกลงที่จะอ่านและรับทราบข้อกำหนดของ 12Go ฉบับ ปัจจุบันด้วยตนเอง

ความเป็นหุ้นส่วน ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดของ 12Go ที่ถือว่าคุณและ 12Go มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย ในฐานะหุ้นส่วน สมาคม กิจการร่วมค้า หรือความร่วมมืออื่น ๆ หรือมีการมอบอำนาจให้คุณและ 12Go มีอำนาจกระทำการแทนซึ่งกันและกันได้

การโอนสิทธิตามสัญญา คุณไม่มีสิทธิในการที่จะมอบหมาย โอน ขาย เปลี่ยนแปลง หรือจำหน่ายสิทธิและ ภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go หรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก 12Go ทั้งนี้ 12Go ชอบที่จะมอบหมายหรือโอนสิทธิตามสัญญาและ ภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของ 12Go ให้กับบริษัทในเครือได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดของ 12Go จะมีผลใช้บังคับและถูกตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดของ 12Go หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องได้รับ การแก้ไขให้ยุติฉันมิตร หากคุณและ 12Go ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ โดยการยุติฉันมิตรภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะต้องไม่เกินสามสิบ (30) วันทำการ ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ดังกล่าวจะได้รับการตัดสินโดยศาลทั่วไปหรือศาลอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ โดยภาษาในการดำเนินคดีจะใช้ ภาษาอังกฤษ

การรับรองและการรับประกัน คุณรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้ โดยมีการอธิบายนิยามที่ใช้ ในที่นี้ตามสมควรไว้แล้ว คุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของคุณที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดของ 12Go ตลอดเวลาโดยสุจริตตามแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมของ 12Go และบริษัทในเครือ

ภาษา ข้อกำหนดของ 12Go ถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ การติดต่อทั้งหมด ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมด และการระงับข้อพิพาททางศาล (อนุญาโตตุลาการ) ระหว่างคุณกับ 12Go จะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อกำหนดของ 12Go รวมถึงการแก้ไขและการโต้ตอบใด ๆ เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สงวนลิขสิทธิ์โดย 12Go Asia Pte.
Arcc Spaces, 75 High Street, The Co Building, Singapore 179435
ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2567