Santarem Av Bandeira

Avenida Marquês Sá da Bandeira, 2000-241 Santarém, Portugal

أقرب المحطات

نوعالاسمkm
busSantarem0.4
busSantarem Av do Brasil0.4
busSantarem 0.4
busSantarem0.5
trainSantarem1.7